Odlučovače tuků

Tento typ výrobku je určený pro restaurace, jídelny, hotely a všude tam, kde je nutno odloučit tuky od odtékající vody do určitého místa, tj. stávající kanalizace či ČOV.

POUŽITÍ

Lapáky tuků jsou určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní, potravinářských provozů, zpracování masa ap. Lapáky tuku slouží k vysrážení a zachycení tuků jako ochrana kanalizace a ostatních zařízení kanalizační sítě před zanášením a zalepením. Lapáky tuků se osazují na odpadní kanalizaci z prostoru, kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud možno co nejblíže místu vzniku těchto vod. Odpadní vody ze sociálních zařízení se nesmí do lapáků tuků vpouštět.
Použití lapáků se doporučuje i před domovní ČOV, pokud by vody obsahovaly větší množství tuků, neboť rozklad tuků způsobuje okyselení vod a působí biochemické a mechanické závady, což má za následek snížení účinnosti ČOV.

UPOZORNĚNÍ

Před lapák tuku nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků. Používání kuchyňských drtičů je nepřípustné z důvodu nadměrného zatížení lapáku tuku organickými látkami (kanalizace neslouží v žádném případě k transportu odpadu, stejně jako lapák tuku není čistička nebo jímka na kal).

POPIS

Lapáky tuků jsou vyráběny jako kruhové nebo hranaté plastové nádrže opatřené zastropením a pachotěsnými víky. Nádrže jsou opatřeny technologickými přepážkami a uskladňovacím prostorem pro shromážděný tuk, který může být podle provedení vyjímatelný nebo nevyjímatelný.
Základní technologické parametry lapáků jsou navrženy v souladu s DIN 4040.

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Nádrž lapáku je určena k instalaci do terénu za podmínek uvedených v pokynech pro osazení. V případě instalace nádrže nad úroveň terénu je nutné vždy nádrž staticky zajistit proti působení hydraulického tlaku vody v nádrži a případným jiným zatížením.